Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWING.PL
Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.swing.pl

I. DEFINICJE:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a.Sprzedający – Pani Ewa Bałdys, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SWING I Ewa Bałdys pod adresem: ul. Spółdzielcza 9, 75-205 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG:  Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-164-18-67;  REGON 320191860, tel. kontaktowy:  +48 508 185  578, od pon. do pt. w godzinach10:00-18:00, w soboty w godzinach 10:00 – 14:00, , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata za połączenie wg taryfy użytkownika, z którego usług korzysta Użytkownik, e-mail: sklep@swing.pl;
b.Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.swing.pl;
c.Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
d.Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
e.Towar lub Towary – instrumenty klawiszowe, perkusyjne, dęte, smyczkowe, struny, nuty, podreczniki oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
f.Cena - cena brutto  Towaru (zawierająca podatek VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
g.Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
h.Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
i.Miejsce odbioru – stacjonarny sklep muzyczny usytuowany pod adresem ul. Spółdzielcza 9, 75-205 Koszalin, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
j.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
k.Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie informatycznym Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, zmianę Hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.;
l.Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika będące adresem mailowym Użytkownika, wskazywane przez niego podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
m.Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
n.Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
o. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
p.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Złożenie Zamówienia na Towary oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2014, poz. 1422).
2.Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.  
3.Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4.Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są legalnego pochodzenia. Do każdego zamówionego Towaru dołączone zostaną następujące dokumenty: dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT),  karta gwarancyjna (jeśli Towar objęty jest gwarancją producenta) i instrukcja obsługi (o ile Towar ją posiada). W przypadku wyprzedaży Towarów powystawowych mogą one nosić znamiona użytkowania, co będzie wyraźnie zaznaczone w opisie na Stronie Towaru.
5.Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.swing.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 
6.Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:    
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;     
b. dostęp do Internetu;    
c. przeglądarka internetowa np. Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 32 lub nowszej, z włączoną obsluga plików Cookies oraz Javascript;    
d. aktywne konto e-mail.
7.Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Zamawiających, aż do wyczerpania ich zapasów.
8.Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego.
9. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności  z wykorzystaniem Konta Zamawiającego oraz na udostępnieniu usługi „Zapytaj o produkt sprzedawcę”, „Poleć produkt”, „Komentarze”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2.Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.Usługa „Zapytaj o produkt sprzedawcę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, o właściwościach Towaru podając przy tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od przesłania zapytania przez Użytkownika.
4.Usługa „Poleć produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym, a osoba ta otrzymuje na adres e-mail wiadomość z linkiem do Strony Towaru polecanego przez Użytkownika.
5.Usługa „Komentarz” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi. Usługa ta dostępna jest jedynie dla Użytkownika posiadającego Konto Zamawiającego.
6.Zamieszczając treści na stronie Sklepu internetowego poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
7.Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
8.Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
9.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:   
a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,   
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
10.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego. 
11.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
12.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:   
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,     
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,   
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,   
d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,   
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.   
13.Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt sprzedawcę”, „Poleć produkt” i „Komentarz”. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.
14.Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
15.Reklamacje, o których mowa w ust. 13.powyżej rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV.  WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:
1.Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem pełnoletniości przez Zamawiającego oraz zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.   
2.Dokonując zamówienia Zamawiający musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. Po utworzeniu Konta Zamawiającego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji Konta na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności, a także proszony jest każdorazowo o aktualizację swoich danych podanych przy rejestracji, w przypadku ich zmiany.   
3.Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających  innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
    
4.W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a.dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, wybór indywidualnych parametrów Towaru (np. rodzaj, kolor, rozmiar), o ile są one dostępne dla danego Towaru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie ikonę koszyka na Stronie Towaru,
b.następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów przejście do zakładki „Twój   koszyk”; Zawartość koszyka widoczna jest za każdym razem, gdy Zamawiający dodaje do niego kolejny Towar lub po kliknięciu na zakładkę „Twój koszyk”. W każdej chwili Zamawiający może zmienić ilość zamawianych Towarów lub usunąć je z „Koszyka”,
c.zalogowanie się na Konto Zamawiającego, albo utworzenie Konta Zamawiającego, wybór metody dostawy i płatności, następnie kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5.Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego elektronicznego potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z nadanym mu numerem. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.      
6.Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  W Sklepie internetowym     brak jest określenia minimalnej wartości Zamówienia.
7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane          przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania przez Zamawiającego Konta        Zamawiającego, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy     Zamawiający, przez okres 12 miesięcy, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy     sprzedaży. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do     wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich     przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
8.Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach Towarów w Sklepie internetowym.
9.Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
10.Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:   
1.W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
a.tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego;
b.płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej, od listonosza lub z Miejsca odbioru;
c.płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu  PayByNet.
2.Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione Towary wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia, formą dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: 18 1500 1096 1210 9007,  najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży w sposób opisany w cz. IV. ust. 5. Regulaminu.    
3.Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia ze Sklepu internetowego, otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie, zgodnie z postanowieniami w cz. IV. ust.5. Regulaminu.   
4.Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
5.Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę Sklepu  internetowego wybierając jako formę płatności płatność PayByNet zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line realizowane poprzez system PayByNet obsługuje firma Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113064. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
6.Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania Zamówienia - w przypadku wyboru płatności „za pobraniem” lub też z momentem otrzymania informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego.
7.Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym. Odbierając z Miejsca odbioru możliwa jest tylko płatność gotówką.
8.Koszty dostawy Towarów są następujące:
Poczta Polska (do 200g) 7 PLN
Przesyłka kurierska za pobraniem (do 30 kg) 22 PLN
Przesyłka kurierska, płatność z góry (do 30 kg) 15 PLN
Odbiór w siedzibie sklepu 0 PLN
9.Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 8. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z  zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
10.Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia.  Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Towarów, zwłaszcza o różnych gabarytach, może zaistnieć konieczność zapakowania Zamówienia w osobne paczki co powoduje zmianę ceny dostawy. Każdorazowo w takiej sytuacji Zamawiający jest o tym niezwłocznie zawiadamiany przez Sprzedającego i ustalane są indywidualnie warunki dostawy.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
1.W przypadku przedpłaty na konto, Sprzedającego oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, podobnie w razie odbioru z Miejsca odbioru – Sprzedający oczekuje na odbiór 7 dni roboczych od ustalonego terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w  terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim lub odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności lub odbioru Zamówienia, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).
2.Zamówienia realizowane są w terminie 1-5 dni roboczych od zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za Zamówienie, otrzymania informacji o dokonaniu płatności z systemu płatności elektronicznych, bądź też od dnia potwierdzenia Zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. poniżej.
3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub z siedziby Sprzedającego, w przypadku wyboru takiej formy dostawy.   
4.Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
5.Sprzedający wysyła Towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.Czas dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej przez Zamawiającego formy dostawy i wynosi:
a. dla przesyłek dostarczanych przez firmę kurierską od 1 do 2 dni roboczych,
b. dla przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską do 7 dni roboczych.
7.Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, dokładnej zawartości przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona i zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. W cenie przesyłki kurierskiej  nie  ma kosztów wniesienia Towaru do lokalu miejsca dostawy. Zamawiający proszony jest o dokonanie tych czynności we własnym zakresie.
8.Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.
9.Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje niezbędne do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
10.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.   
11.W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.    


 VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:    
1.Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SWING I Ewa Bałdys, ul. Spółdzielcza 9, 75-205 Koszalin, e-mail: sklep@swing.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3.Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5.Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SWING I Ewa Bałdys, ul. Spółdzielcza 9, 75-205 Koszalin,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
7.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
8.Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a.o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h.w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VIII. REKLAMACJE:
1.Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
2.W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do producenta Towaru (dane kontaktowe producenta są widoczne na opakowaniu Towaru) lub do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@swing.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SWING I Ewa Bałdys, ul. Spółdzielcza 9, 75-205 Koszalin.
3.Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
4.Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34,75-950 Koszalin, www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1..Użytkownik rejestrując Konto Zamawiającego i/lub dokonując Zamówienia i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu mailowego lub telefonicznego, dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) - do czasu usunięcia Konta Zamawiającego).
3.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
4.Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5.Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.Wszelkie kwestie dotyczące polityką prywatności w zakresie zarządzania danymi osobowymi i ich bezpieczeństwa oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.   
7.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
8.Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
6.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
7.Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.    

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SWING I Ewa Bałdys
ul. Spółdzielcza 9, 75-205 Koszalin
z dopiskiem: „www.swing.pl  odstąpienie od umowy”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Umowa sprzedaży została zawarta z PHU SWING I Ewa Bałdys w dniu ……………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.
____________________
Data i podpis Konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

Produkt został dodany do koszyka
kontynuuj zakupy Przejdź do kasy